Meddelelser / Meddelelser

Meddelelser

VEDTÆGTER
 
27. maj 2020
 
Urent vand

Vi er stadig opmærksomme på urent vand primært i Dybendalområdet. Vi har skyllet alle forgreninger en ekstra gang tirsdag morgen i dette område ved at lukke vand ud ved den sidste målerbrønd på alle forgreninger. Denne lukning vil også kunne give urent vand; men derefter skulle det gerne blive rent igen. Bliver vandet urent så lad vandet løbe nogen tid.

Fortsætter vandet med at være urent kan I kontakte formand for bestyrelsen Niels Aagaard på tlf. 4082 4715.

Vi beklager ulemperne men vi gør hvad vi kan for at afhjælpe dem.

Med venlig hilsen
Døjringe Vandværk
Driftsstop d. 13. maj 2020

Vi havde et kortvarigt driftsstop d. 13. maj 2020 på udpumpning af vand. Når vandtrykket i ledningsnettet bliver lavt, vil der ved fornyet, normalt tryk ske nogle løsninger af de aflejringer der er i slangerne. Det er primært okker, som løsner sig og som farver vandet brunt. Det er ikke farligt; men kan godt give både lugt og smag til vandet. I det meste af forsyningsnettet er dette uproblematisk, da der er et stort forbrugt af vand og slangerne således hurtigt bliver gennemstrømmet af "nyt" vand. Dybendalsområdet har imidlertid et lavt vandforbrug og ledningsnettet er derfor længere tid om at blive gennemskyllet. Vi opfordrer derfor til, at alle i dette område lader vandet løbe i en halv til en hel times tid – eller til vandet er klart igen.

Vi beklager driftsstoppet og de ulemper det har forårsaget. Vi følger op på problematikken og vil undersøge om vi kan skylle dele af ledningsnettet inden det når forbrugerne.

Med venlig hilsen
Døjringe Vandværk
 
 
 
 
VANDINGSFORBUDDET OPHÆVET

20. august 2018
 
Døjringe Vandværk ophæver hermed det vandingsforbud vi indførte primo juni 2018. Den usædvanlige tørre sommer og det høje vandforbrug samt uheldige sammentræf af flere, tekniske problemer på vandværket medførte, at bestyrelsen akut måtte beslutte vandingsforbuddet indtil forholdene var normale igen. Og det er de heldigvis nu.

Døjringe Vandværk er efterhånden af noget ældre dato. Så den spidsbelastning vi var ude for i indeværende sommer satte vandværkets ydeevne på en hård prøve. Bestyrelsen har gennemført tiltag og har sat gang i flere initiativer og vil tage de nødvendige, fremadrettede beslutninger for at øge forsyningssikkerheden markant i fremtiden.

Vi skylder også Stenlille Vandværk stor tak for velvillig og hurtig hjælp med at forsyne Døjringe Vandværk med ekstra vand, da det kneb allermest.

Vi beklager meget den gene, som den svigtende vandforsyning, har medført for vore forbrugere.

Bestyrelsen
Døjringe Vandværk
 
 
 
 
Vandmangel 2018
 
25. juli 2018:  Døjringe Vandværk må endnu engang bede om, at der holdes igen med vandforbruget.
 
I tre uger har vore 2 boringer kørt uafbrudt, stadig med lav vandstand og af og til med trykfald. Vi kan ikke nå at fylde lagertanken om natten, hvor forbruget plejer at være lavt. I øjeblikket har vi om natten et forbrug på 150 m3, hvilket er flere gange normalen.
 
Vi vil bede jer være opmærksomme på et eventuelt ledningsbrud på vore vandføringer hos jer selv eller rundt om i området. Det viser sig som enten et vådt område, hvor vandet måske også kommer op ad jorden eller måske en have, grøftekant eller mark, hvor planterne ikke ser ud til at lide af tørke. Opserverer du sådan et område bedes du kontakte en fra bestyrelse. Se under fanebladet "Bestyrelse".

Vandværket vil ligeledes selv sætte en undersøgelse i gang vedr. ledningsbrud på ledningsnettet.

Det store vandforbrug om natten kan resultere i, at vi stopper udpumpningen om natten. Det er dog noget, som vi helst vil undgå!

Hvad gør vandværket:
 
  • Vi har igangsat en ny tredje boring for at øge oppumpningskapaciteten; men det tager desværre meget administrativ tid at få en godkendelse til at foretage denne vandindvindingsudvidelse. Men arbejdet er i gang og skulle også på langt sigt sikre en mere stabil vandforsyning.
  • Vi vil akut forsøge at øge pumpekapaciteten i den ene af vore 2 eksisterende boringer. Forsøget sker indenfor få dage.
  • Og endelig fra torsdag d. 26. juli 2018 vil tankvogne i en periode fylde vor lagertank og dermed umiddelbart sikre forsyningssikkerheden.

Vi håber ALLE forbrugere kan se alvoren i dette, og at vi har ALLES forståelse for at undgå unødigt brug af vand.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Døjringe Vandværk
Vandingsforbud sommer 2018
 
Døjringe Vandværk indfører øjeblikkelig vandingsforbud samt anden unødig forbrug af vand. Vi havde lørdag og søndag d. 2. og 3. juni 2018 et helt ekstraordinært højt vandforbrug på vandværket, at vore boringer ikke længere kunne følge med.
 
Det medførte et svigt i vandforsyningen. Hos flere af vore helt store forbrugere er vandforsyningen så kritisk, at det vil kunne blive nødvendigt at prioritere disse forbrugere ved i korte perioder at lukke dele at forsyningsnettet.
 
Vi håber ikke, at dette skridt bliver nødvendigt.
 
Døjringe Vandværk overvåger situationen fra time til time.

Bestyrelsen, Døjringe Vandværk
Oktober 2017
 
Ekstraordinær generalforsamling
 
Mandag 4. december 2017 kl. 19 i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37.

Bestyrelsen oplyste ved generalforsamlingen i starten af 2017, at der pågik forhandlinger med Dybendal Vandværk om at overtage dette vandværk. Grunden til overtagelsen er, at det ikke er muligt i andelskredsen at finde personer nok til en bestyrelse.
Dybendal Vandværk har 78 andelshavere og udpumper ca. 4.000 m3 pr. år. Vandværket har tilladelse til udpumpning af 8.000 m3 pr. år.
Vi har afholdt en række møder med Dybendal Vandværk, hvoraf det ene blev afholdt hos foreningen Danske Vandværker i Solrød med faglig hjælp fra 2 af deres konsulenter.
I februar blev Dybendal Vandværk besigtiget. Værket fremstår pænt og nydeligt, og er godt vedligeholdt. Dybendal Vandværk har plus på kontoen, og der er tilsyneladende ikke store investeringer i sigte.
Der er henover sommeren udarbejdet en overtagelsesaftale, hvor Døjringe Vandværk overtager samtlige Dybendals Vandværks kunder og forpligtigelser og Dybendal Vandværk afholder omkostningerne til etablering af rørforbindelse mellem de to vandværker. Døjringe Vandværks motivation for overtagelse af Dybendal Vandværk er at skabe øget leveringssikkerhed for vore forbrugere ved at have én boring mere at pumpe fra.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 4. december 2017 kl. 19.00 i Kulturhuset i Stenlille.

Indkaldelse vil også ske via dagspressen!

Tilmelding til denne ekstraordinære generalforsamling er en forudsætning for deltagelse i mødet. Tilmelding skal ske senest d. 27. november 2017 til:
Peder Jensen 4068 4665 peder@bsa1941.dk
Eduard Rasmussen 4019 5780 duebjergauto@c.dk
maj 2017
 
Svingende Vandtryk
 
Svingende vandtryk – og forsyning fra Døjringe Vandværk
Vi har igennem en længere periode forsøgt at afhjælpe de driftssvigt, der har været på vort vandværk. Vi har søndag aften d. 28. maj 2017 konstateret, at én af vore to vandboringer har haft meget lav pumpekapacitet i en længere periode. Det skyldes en defekt i bunden af boringen på pumpen. Pumpen blev repareret natten til mandag og kan nu levere næsten fuld kapacitet. Under normale forhold har vi ingen leveringsproblemer. Vi indstiller dog kraftigt, som altid om sommeren, at ex. havevanding med slange stopper, da vandforbruget ellers stiger voldsomt.

Vi beklager de gener det lave vandtryk har haft for jer forbrugere.

Med venlig hilsen

Morten Carlsen
Pva. Døjringe Vandværk
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com